335299-59-7

1H-Imidazo[4,5-b]pyridine,5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-,sodium salt